Chức năng nhiệm vụ

I. Chức năng
1. Là đơn vị thuộc trường Đại học Điện lực có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn học tập và hướng nghiệp cho sinh viên của trường; tổ chức các hoạt động huấn luyện kỹ năng và xúc tiến việc làm, định hướng khởi nghiệp giúp sinh viên tiếp cận với các nguồn lực của nhà trường cũng như của xã hội.

2. Tổ chức và quản lý các hoạt động hỗ trợ sinh viên, là đầu mối kết nối giữa các Doanh nghiệp, Nhà tài trợ với sinh viên thông qua các hoạt động quan hệ Doanh nghiệp, tìm kiếm nguồn tài trợ, Tổ chức tư vấn hướng nghiệp, tư vấn khởi nghiệp, tìm kiếm và trao các suất học bổng cho sinh viên. Tổ chức các hoạt động đào tạo, định hướng sinh viên khởi nghiệp.

II. Nhiệm vụ
2.1. Công tác hỗ trợ việc làm 
2.1.1. Tổ chức thực hiện công tác tư vấn việc làm cho SV, giới thiệu việc làm
Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng để giới thiệu việc làm cho SV, bao gồm công việc toàn thời gian và bán thời gian.
Thông tin thường xuyên cho SV về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp và yêu cầu tuyển dụng giúp SV có những bước chuẩn bị cần thiết để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động khi ra trường.
Phối hợp với các Khoa quản lý SV tổ chức cho SV thực tập, kiến tập tiếp cập môi trường làm việc thực tế tại các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước.
Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tổ chức giảng dạy những kiến thức thực tiễn cho SV chuyên ngành của trường, tăng cường kiến thức thực tiễn cho SV và tối ưu hóa việc vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống thực tiễn.
Tổ chức cho SV tham gia các buổi giao lưu, hướng nghiệp, hội chợ giới thiệu việc làm.
Tổ chức các câu lạc bộ hướng nghiệp hoạt động ngoại khóa, giao lưu với các đơn vị sử dụng lao động. 
Tư vấn địa điểm thực tập cho sinh viên cuối khóa. Khảo sát và thống kê việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. 
Khảo sát đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực đối với ngành, nghề mà nhà trường đào tạo và thông tin phản hồi của các đơn vị sử dụng lao động về chất lượng, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc HS - SV sau tốt nghiệp.  
2.1.2. Tổ chức thực hiện công tác tư vấn việc làm cho SV, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước có nhu cầu
Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng để giới thiệu việc làm cho SV, bao gồm công việc toàn thời gian và bán thời gian.
Thông tin thường xuyên cho SV về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp và yêu cầu tuyển dụng giúp SV có những bước chuẩn bị cần thiết để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động khi ra trường.
Phối hợp với các Khoa quản lý SV, tổ chức cho SV thực tập, kiến tập tiếp cập môi trường làm việc thực tế tại các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước.
Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tổ chức giảng dạy những kiến thức thực tiễn cho SV chuyên ngành của trường, tăng cường kiến thức thực tiễn cho SV và tối ưu hóa việc vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống thực tiễn.
Tổ chức cho SV tham gia các buổi giao lưu, hướng nghiệp, hội chợ giới thiệu việc làm.

2.2. Công tác định hướng khởi nghiệp

Phối hợp với các đơn vị để tổ chức các khoá học tư vấn về khởi nghiệp cho SV toàn trường.

Tư vấn, định hướng cho các ý tưởng của SV để cụ thể hoá thành các dự án trên thực tế.

Phối hợp với Đoàn thanh niên, các Khoa và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động, các cuộc thi về khởi nghiệp dành cho sinh viên; Quản lý và định hướng hoạt động, phát triển các CLB Sinh viên ươm mầm khởi nghiệp.

 

 

Bạn cần hỗ trợ?